1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_porssitunnusluvut

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma kuvaa yrityksen oman pääoman yhtä osaketta kohden. Osakekohtainen oma pääoma lasketaan jakamalla oma pääoma ilman vähemmistöosuutta osakkeiden osakeantioikaistulla lukumäärällä kyseisen kauden lopussa.

Laskusääntö

Osakekohtainen oma pääoma (BPS) = Oma pääoma ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita.

Tulkinta

Osakekohtainen oma pääoma (book value per share, book equity per share) on sijoittajan perustunnusluku. Tulkinnassa korostuvat samat asiat kuin muiden omaan pääomaan liittyvien lukujen tulkinnassa. Omaan pääomaan saattaa vaikuttaa nostavasti esimerkiksi huomattavan suuri liikearvo, mikä on huomioitava lukua tulkittaessa.

Osakekohtainen oma pääoma on konkreettinen ja sitä on helppo verrata esimerkiksi yrityksen pörssikurssiin ja arvioida siten tasepohjaista arvostustasoa (P/B).

Huomioitavaa

Mikäli yrityksellä on ollut hiljattain merkittävä osakeanti tai osakkeen jakaminen (split), osakekohtaisen oman pääoman oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityishuomio. Tällöin myös aiempien kausien osakekohtaiset luvut on oikaistava, jotta ne olisivat vertailukelpoisia uusiin osakekohtaisiin lukuihin.

Jos kyseessä on emoyhtiö, kuten pörssiyhtiöt yleensä ovat, tällöin omasta pääomasta eliminoidaan vähemmistöosuus eli tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille kuuluva osuus konsernin omasta pääomasta.

Pörssiyhtiöt saattavat käyttää rahoituksessaan myös ns. hybridilainoja eli oman pääoman ehtoisia joukkovelkakirjalainoja, jotka sisältyvät taseen omaan pääomaan IFRS-tilinpäätöksessä. Pörssiyhtiöt saattavat ilmoittaa osakekohtaisen oman pääoman (myös) siten, että hybridilaina on eliminoitu omasta pääomasta, mikä helpottaa tulkintaa.