1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_porssitunnusluvut

P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella ja yritystasolla (markkina-arvo / oma pääoma). Molemmissa tapauksissa P/B-luku saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

P/B-luku (price / book value, käytetään myös lyhennettä P/BV).

Yritystasolla: markkina-arvo / oma pääoma ilman vähemmistöosuutta.

Osaketasolla: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma.

Tulkinta

P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat vaatimattomia, P/B-luku saa yleensä alhaisen arvon. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto on korkea, P/B-luku saa yleensä korkean arvon.

Tyypillisiä korkean P/B-luvun aloja ovat vähän pääomaa sitovat toimialat, esimerkiksi ohjelmistotuotanto ja konsultointi. Pääomavaltaisilla toimialoilla, kuten perusteollisuudessa, P/B-luvut ovat yleensä matalia.

Oman pääoman ollessa negatiivinen P/B-lukua ei yleensä esitetä tai se saa arvon 999.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/B-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

 20122013201420152016keskimäärin

P/B-luku

1,3
1,61,52,0
2,2
1,72

Huomioitavaa

P/B-luvun tulkinnan keskeinen haaste liittyy siihen, että luvussa ei oteta huomioon yrityksen tuloksellisuutta millään tavoin. Samoin jos tase sisältää paljon yrityskaupoissa syntynyttä liikearvoa, P/B-luku voi näyttää alhaiselta, vaikka yrityksen konkreettinen netto-omaisuus olisi selvästi kirjanpidollista taseen omaa pääomaa pienempi.