Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas  | Vakavaraisuus

Investointien tulorahoitusprosentti

Investointien tulorahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät). Loppuosa tilikauden investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla.

Laskusääntö

Investointien tulorahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot ) / ( investointimenot + investoinnit muihin sijoituksiin ja saamisiin )

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa varsinaisen toiminnan ja satunnaisten tuottojen riittävyyttä investointimenoihin.

Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksellaan. Mikäli siihen ei pystytä, yritys velkaantuneisuus kasvaa tai yritys joutuu käyttämään pääomiaan investointeihin.

Huomoitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain. Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi olla epätarkka.

Tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.