Tunnuslukuopas

Lainojen hoitokate

Mitä lainojen hoitokate tarkoittaa

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella syntyvien velvoitteiden määrään. Lainojen hoitokate mittaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman hoitovelvoitteiden näkökulmasta.

Laskusääntö

Lainojen hoitokate = ( rahoitustulos + rahoituskulut ) / (rahoituskulut + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset).

Tulkinta

Luku mittaa yrityksen tulorahoituksen riittävyyttä lainojen hoidon näkökulmasta. Kun tunnuslukua sovelletaan menneisyyden tarkasteluun, olisi lainojen lyhennyksinä hyvä käyttää niitä lyhennyksiä, jotka lainaehtojen mukaan olisivat erääntyneet tarkastelukaudella, yrityksen maksamien lyhennysten sijaan. Tunnusluku lasketaan usein myös tulevaisuuden ennusteista.

Yrityksen selviytyminen vieraan pääoman sijoittajien sille asettamista velvoitteista edellyttää tunnusluvulta yli yhden meneviä arvoja. Luotettavimman kuvan yrityksen lainojenhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua usean vuoden jaksolta.Lainojen hoitokatteen ohjeelliset arvot ovat seuraavat (Yritystutkimus ry):

Hyväyli 2
Tyydyttävä1–2 
Heikkoalle 1

Rahoitustuloksen sijasta tunnusluvun osoittajassa käytetään usein myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

Huomioitavaa

Tunnusluku ei huomioi sitä, että yrityksen tulisi pystyä kattamaan tuloksestaan myös investointeja ja osingonjakoa. Tunnusluvun arvo voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen esimerkiksi muutoksista yrityksen liikevaihdossa, kannattavuudessa tai lainojen maksuohjelmassa. Lainojen hoitokate ei myöskään huomioi kaikkia lainojen maksuun käytössä olevia rahoituslähteitä, kuten aikaisempina tilikausina kertyneitä rahoitusvaroja tai satunnaisia tuottoja.

On myös huomattava, että tunnusluku lasketaan yleensä tuloslaskelma- ja taselukujen perusteella. Kassavirtapohjaisesti laskettuna lainojen hoitokate voi poiketa tästä.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio