Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas  | Vakavaraisuus

Rahoituskulujen hoitokate

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella maksettavien korkojen määrään. Rahoituskulujen hoitokate kertoo, kuinka monta kertaa yritys olisi pystynyt maksamaan vieraasta pääomasta aiheutuneet juoksevat kulut varsinaisen toiminnan tuottamalla tulorahoituksellaan.

Laskusääntö

Rahoituskulujen hoitokate = ( rahoitustulos + rahoituskulut ) / Rahoituskulut.

Tulkinta

Tunnusluvun osoittaja sisältää yrityksen varsinaisen toiminnan tulorahoituksen ennen rahoituskulujen maksua ja nimittäjässä on vastaavasti yrityksen rahoituskulut. Tunnusluvun arvon jäädessä alle yhden ei yritys ole kyennyt suoriutumaan tulorahoituksellaan juoksevista rahoituskuluistaan. Tällöin yritys on tavallisesti joutunut paikkaamaan tulorahoituksensa alijäämää, joko vieraalla / omalla pääomalla tai likviditeettireservejään purkamalla.

Yrityksen tulorahoitus saattaa vaihdella vuosittain, joten yksittäisten tilikausien sijaan on hyvä tarkastella tunnuslukua useamman vuoden jaksolta, jolloin saadaan kuva yrityksen tulorahoituksen tasosta ja juoksevien rahoituskulujen hoitokyvystä.

Huomioitavaa

Tunnusluku ei ota huomioon sitä, että yrityksen tulisi pystyä kattamaan tuloksestaan myös lainojen lyhennyksiä, investointeja ja osingonjakoa. Tunnusluvun arvo voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen esimerkiksi muutoksista yrityksen liikevaihdossa, kannattavuudessa tai poikkeuksellisissa erissä. Rahoituskulujen hoitokate ei myöskään huomioi kaikkia lainojen maksuun käytössä olevia rahoituslähteitä, kuten aikaisempina tilikausina kertyneitä rahoitusvaroja tai satunnaisia tuottoja.

Rahoitustuloksen sijasta tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.