Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas  | Vakavaraisuus

Rahoituskuluprosentti keskimäärin

Tunnusluvun avulla voidaan arvioida yritykselle vieraan pääoman käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Tunnuslukua voidaan verrata kulloinkin vallitsevaan yleiseen korkotasoon.

Laskusääntö

Rahoituskulu-% keskimäärin = 100 x Rahoituskulut (12 kk) / Korollinen vieras pääoma keskimäärin tilikauden aikana.

Korollinen vieras pääoma keskimäärin lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

Huomioitavaa

Korolliseen vieraaseen pääomaan lasketaan myös sellaiset korolliset velat, jotka ovat tilapäisesti korottomia.