Kuva: Austin Distel / Unsplash

Mitä tietoja uusi yh­teis­toi­min­ta­la­ki velvoittaa antamaan henkilöstön edustajalle?

27.06.2022 11:59

Uusi, vuonna 2022 voimaan tullut yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajaa antamaan henkilöstön edustajille työpaikkaa ja työsuhteita koskevia tietoja. Laissa on säädetty, kuinka usein tiedot on annettava. Nämä tiedonantoa koskevat velvoitteet on täytettävä jo vuoden 2022 aikana.

Kahdesti vuodessa annettavat tiedot

Työnantajan on kahdesti vuodessa annettava henkilöstön edustajalle:

  1. tiedot henkilöstömääristä liiketoimintayksiköittäin tai muulla vastaavalla tavalla jaoteltuna
  2. tiedot määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden määristä
  3. yhtenäinen selvitys yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Edellä olevien tietojen osalta lain säännös on ehdoton. Tämä tarkoittaa sitä, että tietojen antamatta jättämisestä tai rytmin harventamisesta kahta kertaa vähemmäksi ei saa työpaikalla sopia. Sen sijaan ei ole kiellettyä antaa tietoja useammin.

Jos edellä olevissa tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, on siitä tiedotettava henkilöstön edustajalle.

Kerran vuodessa annettavat tiedot

Jollei toisin sovita, työnantajan on vuosittain annettava henkilöstön edustajalle:

  1. tiedot henkilöstön edustajan edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sellaisella tavalla, ettei niistä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatietoja; pyydettäessä tiedot on annettava ammattiryhmittäin jaoteltuna
  2. ulkopuolisen työvoiman käytön osalta tiedot työkohteista ja työtehtävistä sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty, jos se on kuulunut tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain piiriin
  3. tilinpäätös ja toimintakertomus, jos työnantajan on sellainen laadittava.

Palkkatiedot annetaan vain henkilöstön edustajan edustamasta henkilöstöryhmästä ja ulkopuolista työvoimaa koskevat tiedot annetaan vain tilaajavastuulain alaisista käyttötilanteista. Kuten edellä olevasta käy ilmi, voidaan kerran vuodessa annettavien tietojen antamisesta sopia työpaikalla myös toisin.

Tietojen antaminen käytännössä

Laki ei velvoita antamaan edellä olevia tietoja yhtä aikaa eri henkilöstöryhmien edustajille. Laki ei myöskään ehdottomasti vaadi, että tiedot annetaan osana jatkuvaa vuoropuhelua. Käytännössä on kuitenkin niin, että tietojen antaminen tapahtuu luontevimmin kaikille henkilöstöryhmille yhdessä järjestetyn jatkuvan vuoropuhelun osana.

Tietojen antaminen henkilöstön edustajan puuttuessa

Jos henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle ei ole valittu edustajaa, työnantaja voi täyttää kaikki edellä kuvatut tietojenantovelvoitteet esittämällä ainoastaan edellä ensiksi mainitussa kohdassa 3 tarkoitetut tiedot koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Edustajan puuttumista koskeva tarkastelu tehdään henkilöstöryhmittäin ja halutessaan työnantaja voi tietenkin esittää muitakin tietoja.

Val­ta­kun­nal­li­nen työehtosopimus

Kaikesta edellä selostetusta voidaan sopia toisin valtakunnallisella työehtosopimuksella.

**********

Kirjoittajista:
Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta auttavat sinua työssäsi.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää