Kuva: Veri Ivanova, Unsplash

Miten enimmäistyöaika lasketaan työaikalain mukaan?

11.11.2022 18:45

Miten työaikalain mukainen työajan enimmäismäärä lasketaan? Perustuuko laskenta työntekijäkohtaiseen laskentaan kalenterin perusteella esimerkiksi säännöllisen työajan ylittyessä vai lasketaanko enimmäistyöaika kaikille työntekijöille samalla tavalla kalenterikuukausittain neljän kuukauden jaksoissa? Miten laskenta eroaa osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä?

Työaikalain säännös enim­mäis­työ­ajas­ta

Työaikalain mukaan työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Valtakunnallisten työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten oikeudesta sopia työehtosopimuksissa toisin tasoittumisjakson pituudesta säädetään työaikalaissa.

Työneuvoston lausunto

Työneuvosto on tarkastellut tänä vuonna antamassaan lausunnossa useita työaikalain enimmäismäärään liittyviä kysymyksiä.

Työneuvoston näkemyksen mukaan enimmäistyöajan tarkastelussa on kysymys neljän kalenterikuukauden pituisesta tarkastelujaksosta.

Suhteutus työajan pituuteen

Työneuvoston lausunnon mukaan tasoittumisjaksoa lyhyemmiksi sovituissa määräaikaisissa työsuhteissa enimmäistyöaika tulee suhteuttaa työsuhteen pituuden mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, että työajan enimmäismäärää tarkastellaan työsopimuskauden pituuden mukaan. Esimerkiksi kahden kuukauden pituisessa työsuhteessa työajan enimmäismäärä on puolet siitä, mitä se voisi olla neljän kuukauden pituisessa koko tasoittumisjakson kestävässä työsuhteessa.

Ka­len­te­ri­kuu­kausi­pe­ri­aa­te ja työn­te­ki­jä­koh­tai­nen laskenta

Neljän kuukauden pituinen tarkastelujakso määräytyy työneuvoston lausunnon kunkin kalenterivuoden alusta tai työnantajan työaikakirjanpidossaan noudattaman neljän kalenterikuukauden pituisen jaksotuksen mukaan. Työneuvoston mukaan myös työntekijäkohtainen määräytyminen on mahdollinen. Laskenta voi alkaa esimerkiksi työsuhteen solmimisen jälkeen.

Poissaolojen vaikutus

Erilaisten poissaolojen aikaa kuten vuosiloma, työkyvyttömyysaika, perhevapaat, arkipyhät ja työajan lyhennysvapaita ei oteta huomioon työajan enimmäismäärää laskettaessa. Perusteena on se, että kysymyksessä ei ole työajaksi luettavasta ajasta.

Hätätyö ja enimmäistyöaika

Jos hätätyö sijoittuu tasoittumisjakson loppupuolelle, työaikaa ei välttämättä saada tasoitettua keskimäärään ennen tasoittumisjakson päättymistä. Tällöin työneuvoston lausunnon mukaan työaika voidaan tasoittaa hätätyön teettämistä seuraavan tasoittumisjakson aikana.

Liukuva työaika

Liukuvassa työajassa kaikki työtunnit lasketaan mukaan enimmäistyöaikaan, eli tämä koskee myös sellaisia työtunteja, jotka on sovittu leikattavaksi tehdyn sopimuksen mukaan.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää