Kuva: Mitchell Henderson, Unsplash

Talviloman pitäminen osapäivinä

05.01.2023 12:17

Työpaikallamme ollaan epätietoisia siitä, voiko työnantaja antaa talviloman kokonaisten lomapäivien sijasta neljän tunnin pituisina vapaajaksoina.

Pääsääntönä yhdenjaksoiset lomat

Vuosilomalain mukainen pääsääntö on kesälomana pidettävän neljän viikon, eli 24 lomapäivän loman antaminen yhdenjaksoisena. Tästä voidaan poiketa vain 12 lomapäivää ylittävältä loman osalta. Poikkeaminen on mahdollista, jos niin sovitaan työntekijän kanssa tai jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä. Talviloma, eli 24 lomapäivää ylittävä loman osa, on annettava yhdenjaksoisena, ellei työntekijän kanssa sovita sen jakamisesta pidettäväksi yksittäisinä päivinä.

Talvilomaa koskeva poikkeussäännös

Työnantajan ja työntekijän oikeudesta sopia 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana eli osapäivinä, säädetään vuosilomalain 21 pykälässä. Sen mukaan tällainen sopimus voidaan tehdä, mutta vain työntekijän aloitteesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Työnantajan ja työntekijän on tällöin sovittava työajan lyhennyksen määrästä ja sijoittamisesta sekä tällä tavoin käytettävien, enintään kuuden vuosilomapäivän, määrästä. Mahdollista on sopia monella tavalla ja esimerkiksi niin, että loman viides viikko pidetään siten, että kahden viikon aikana tehdään puolet sopimuksen mukaisesta vuorokautisesta työajasta. 

Vuosiloman tarkoituksen huomioiminen

Sovittaessa loman pitämisestä osapäivinä on lain perustelujen mukaan otettava huomioon vuosiloman tarkoitus työaikasuojelullisena kysymyksenä. Kun kokoaikainen yhdenjaksoinen vuosiloma antaa mahdollisuuden lepoon ja työstä palautumiseen sekä virkistäytymiseen, osapäivinä pidettävä loma antaa mahdollisuuden työaikojen joustavampaan käyttöön. Vuosiloman tarkoitus huomioon ottaen pääsääntönä on edelleen kokonaisina päivinä pidettävä vuosiloma. Muun muassa tästä syystä sopimus vuosilomapäivien pitämisestä osapäivinä on mahdollista tehdä vain työntekijän aloitteesta.

Lain perustelujen mukaan tällaiseen sopimukseen perustuva työajan lyhentäminen on yksi keino sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän vaatimuksia erityisesti silloin, kun työajan lyhentämistarve on tilapäinen.

Edellytyksenä yli vuoden jatkunut työsuhde

Koska sopimisoikeus koskee 24 arkipäivää ylittävää loman osaa, loman pitäminen lyhennettynä työaikana on mahdollista ainoastaan yli vuoden jatkuneissa työsuhteissa.

Kirjallisen sopimuksen esit­tä­mis­vel­vol­li­suus

Vuosiloman pitämisestä osapäivinä tehty sopimus on sellainen kirjallinen sopimus, joka on vuosilomakirjanpitoa koskevan säännöksen mukaan vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä työntekijöiden luottamusmiehelle tai työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaisesti valitulle luottamusvaltuutetulle tai, jos näistä kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulle.

Aikarajat osapäivinä pidettävälle lomalle  Osapäivinä pidettävä loma voidaan sopia pidettäväksi aikaisintaan sen kalenterivuoden alusta, jona kyseinen lomanmääräytymisvuosi päättyy. Loma on sovittava pidettäväksi viimeistään lokakuun alkuun mennessä edellä mainittua vuotta seuraavana vuonna.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää