Tammikuussa 2024 voimaan tulevaa lainsäädäntöä, osa 2/2.

09.01.2024 09:02

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa 2024.

Tammikuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1313/2023, joka on ilmestynyt 29.12.2023.

Tässä listauksessa on seurattu Suomen säädöskokoelmaa numerosta 1053/2023 vuoden viimeiseen säädöskokoelmanumeroon 1313/2023.

Ensimmäinen osa tammikuussa voimaan tulevista säädöksistä ja säädösmuutoksista on julkaistu täällä.

 • VHp maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi on korvattu VHp:llä 1055/2023.
 • Uusi VNA sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta  1059/2023.
 • VH:n työjärjestys on korvattu VH:n työjärjestyksellä 1063/2023.
 • VNA liikenne- ja viestintäministeriöstä on muutettu VNA:lla 1064/2023.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys on muutettu LiikMA:lla 1065/2023.
 • VNA porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2022 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista on korvattu VNA:lla 1070/2023.
 • MtMA eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista on korvattu MtMA:lla 1072/2023.
 • VNA sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1075/2023.
 • VNA eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2023 maksettavasta rintama-avustuksesta on korvattu VNA:lla 1076/2023.
 • Kirkkojärjestys on muutettu kirkolliskokouksen p:llä 1077/2023.
 • Ulosottokaari on muutettu L:lla 1078/2023.
 • TPA Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa on muutettu TPA:lla 1079/2023.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1081/2023.
 • L valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin on muutettu L:lla 1084/2023.
 • L ortodoksisesta kirkosta on muutettu L:lla 1085/2023.
 • Maatilatalouden tuloverolaki on muutettu L:lla 1086/2023.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 1087/2023.
 • LiikMA joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta on korvattu LiikMA:lla 1088/2023.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 1089/2023.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 1090/2023.
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 1091/2023.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 1092/2023.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 1093/2023.
 • L Eläketurvakeskuksesta on muutettu L:lla 1094/2023.
 • Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki on muutettu L:lla 1095/2023.
 • L valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta on muutettu L:lla 1096/2023.
 • OikMA suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa on korvattu OikMA:lla 1098/2023.
 • VNA eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä on korvattu VNA:lla 1101/2023.
 • VNA valtiovarainministeriöstä on muutettu VNA:lla 1102/2023.
 • VNA työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 1103/2023.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 1104/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 1105/2023.
 • VNA valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 on muutettu VNA:lla 1107/2023.
 • VvMA rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista on korvattu VvMA:lla 1109/2023.
 • Uusi VNA pelastustoimen kansainvälisen avun vastaanottamisen erityisvalmiuden kokoamisesta 1110/2023.
 • VNA eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 1111/2023.
 • VNA rahapeliasioiden neuvottelukunnasta on muutettu VNA:lla 1112/2023.
 • VNA sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1113/2023.
 • VNA sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta on muutettu VNA:lla 1114/2023.
 • VNA energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027 on muutettu VNA:lla 1115/2023.
 • Valtioneuvoston ohjesääntö on muutettu VNA:lla 1116/2023.
 • VNA valtioneuvoston kansliasta on muutettu VNA:lla 1117/2023.
 • SisMA suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023 on korvattu SisMA:lla 1118/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 1119/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 1120/2023.
 • VNA naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta on korvattu VNA:lla 1122/2023.
 • UMA ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista on korvattu UMA:lla 1123/2023.
 • SisMA poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023 on korvattu SisMA:lla 1124/2023.
 • MtMA MtM:n työjärjestyksestä on muutettu MtMA:lla 1125/2023.
 • VvMA veronkannosta on muutettu VvMA:lla 1126/2023.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 1127/2023.
 • Varhaiskasvatuslaki on muutettu L:lla 1128/2023.
 • L metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä on muutettu L:lla 1129/2023.
 • L tupakkaverosta on muutettu L:lla 1131/2023.
 • L korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on muutettu L:lla 1137/2023.
 • L Kansaneläkelaitoksesta on muutettu L:lla 1138/2023.
 • VvMA vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista on korvattu VvMA:lla 1141/2023.
 • VvMA Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2023 on korvattu VvMA:lla 1142/2023.
 • VHp korkoajan laskemisesta on korvattu VHp:llä 1143/2023.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PlMA:lla 1144/2023.
 • L korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdystä maailmanlaajuisesta yleissopimuksesta voimaan VNA:lla 1146/2023.
 • SosTMA Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta on korvattu SosTMA:lla 1147/2023.
 • OKMA Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2022-2023 on korvattu OKMA:lla 1150/2023.
 • OKMA Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023 on korvattu OKMA:lla 1151/2023.
 • OKMA Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022–2023 on korvattu OKMA:lla 1152/2023.
 • VvMA vuoden 2023 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta on korvattu VvMA:lla 1153/2023.
 • Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä on muutettu VNA:lla 1157/2023.
 • MtMA puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2022 ja 2023 on korvattu MtMA:lla 1159/2023.
 • SosTMA poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2023 on korvattu SosTMA:lla 1161/2023.
 • VNA nautojen suojelusta on muutettu VNA:lla 1162/2023.
 • VNA koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta on muutettu VNA:lla 1163/2023.
 • VNA turkiseläinten suojelusta on muutettu VNA:lla 1164/2023.
 • Uusi VNA eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä 1165/2023.
 • VNA rautatiematkustajien oikeuksia koskevista poikkeuksista eräillä lähijunaliikenteen yhteysväleillä on muutettu VNA:lla 1166/2023.
 • PlMA Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 on korvattu PlMA:lla 1167/2023.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1168/2023.
 • LiikMA hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista on korvattu LiikMA:lla 1169/2023.
 • LiikMA Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1170/2023.
 • VNA aluehallintovirastojen maksuista heinä–joulukuussa vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1171/2023.
 • Valtioneuvoston kanslian A valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta on korvattu A:lla 1174/2023.
 • VHp veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta on korvattu VHp:llä 1175/2023.
 • L sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta on muutettu L:lla 1179/2023.
 • L Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1180/2023.
 • L osakesäästötilistä on muutettu L:lla 1181/2023.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 1182/2023.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1183/2023.
 • Varainsiirtoverolaki on muutettu L:lla 1185/2023.
 • OKMA Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta on korvattu OKMA:lla 1188/2023.
 • LiikMA Väyläviraston maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1189/2023.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista on korvattu LiikMA:lla 1190/2023.
 • Varainsiirtoverolaki on muutettu L:lla 1191/2023.
 • L elinkeinotulon verottamisesta on muutettu L:lla 1192/2023.
 • L vuoden 2023 tuloveroasteikosta on korvattu L:lla 1193/2023.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 1194/2023.
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta on muutettu L:lla 1195/2023.
 • Perintö- ja lahjaverolaki on muutettu L:lla 1196/2023.
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta on muutettu L:lla 1197/2023.
 • L Verohallinnosta on muutettu L:lla 1198/2023.
 • MtMA  kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2023 ja 2024 on korvattu MtMA:lla 1199/2023.
 • MtMA Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista on korvattu MtMA:lla 1200/2023.
 • L kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta on muutettu L:lla 1202/2023.
 • VNA maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin on korvattu VNA:lla 1203/2023.
 • SisMA vapaaehtoisen paluun avustuksesta on korvattu SisMA:lla 1204/2023.
 • SisMA Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023 on korvattu SisMA:lla 1205/2023.
 • L Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta on muutettu L:lla 1206/2023.
 • L rahoitusvakausviranomaisesta on muutettu L:lla 1207/2023.
 • L luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta on muutettu L:lla 1208/2023.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on korvattu L:lla 1209/2023.
 • Ydinenergialaki on muutettu L:lla 1210/2023.
 • L valtion eläkerahastosta on muutettu L:lla 1211/2023.
 • L vapaasta sivistystyöstä on muutettu L:lla 1212/2023.
 • L valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on muutettu L:lla 1213/2023.
 • Puoluelaki on muutettu L:lla 1214/2023.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1215/2023.
 • Tekijänoikeuslaki on muutettu L:lla 1216/2023.
 • Kalastuslaki on muutettu L:lla 1219/2023.
 • VvMA Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2023 on korvattu VvMA:lla 1220/2023.
 • Uusi MtMA metsätalouden kannustejärjestelmästä 1221/2023.
 • Uusi MtMA metsätalouden kannustejärjestelmän eräiden tukien laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 1222/2023.
 • Ajoneuvoverolaki on muutettu L:lla 1223/2023.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1224/2023.
 • Tietosuojalaki on muutettu L:lla 1225/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä on muutettu L:lla 1226/2023.
 • VNA kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta on muutettu VNA:lla 1227/2023.
 • Pelastuslaki on muutettu L:lla 1228/2023.
 • SisMA Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista on korvattu SisMA:lla 1229/2023.
 • SisMA Pelastusopiston maksullisista suoritteista on korvattu SisMA:lla 1230/2023.
 • L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu L:lla 1235/2023.
 • L alkoholi- ja alkoholijuomaverosta on muutettu L:lla 1236/2023.
 • L sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista on muutettu L:lla 1237/2023.
 • L Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on muutettu L:lla 1240/2023.
 • VNA kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu VNA:lla 1243/2023.
 • VNA hyvinvointialueiden rahoituksesta on muutettu VNA:lla 1244/2023.
 • VNA geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta on korvattu VNA:lla 1245/2023.
 • SisMA Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista on korvattu SisMA:lla 1246/2023.
 • TEMA Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 1247/2023.
 • MtMA Ruokaviraston maksullisista suoritteista on korvattuMtMA:lla 1248/2023.
 • VNA vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta on muutettu VNA:lla 1267/2023.
 • SosTMA kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista on muutettu SosTMA:lla 1268/2023.
 • SosTM:n työjärjestys on muutettu :SosTM:n p:llä 1269/2023.
 • Päästökauppalaki on korvattu L:lla 1270/2023.
 • L biopolttoaineista ja bionesteistä on muutettu L:lla 1271/2023.
 • L biopolttoaineista ja bionesteistä on muutettu L:lla 1272/2023.
 • VNA vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta on korvattu VNA:lla 1273/2023.
 • VNA eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1274/2023.
 • VNA eläinten hyvinvointikorvauksesta on muutettu VNA:lla 1275/2023.
 • VNA ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta on muutettu VNA:lla 1276/2023.
 • VNA Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista on muutettu VNA:lla 1277/2023.
 • VNA Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta on muutettu VNA:lla 1278/2023.
 • L biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä on muutettu L:lla 1279/2023.
 • VNA biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista on muutettu VNA:lla 1280/2023.
 • SosTMA Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista on korvattu SosTMA:lla 1281/2023.
 • SosTMA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista on korvattu SosTMA:lla 1282/2023.
 • Lastensuojelulaki on muutettu L:lla 1283/2023.
 • Varhaiskasvatuslaki on muutettu L:lla 1284/2023.
 • VHp veroilmoituksessa annettavista tiedoista on korvattu VHp:llä 1285/2023.
 • MtMA kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1286/2023.
 • SosTMA turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2023 on korvattu SosTMA:lla 1287/2023.
 • Uusi L Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta 1288/2023.
 • L Tullin hallinnosta on muutettu L:lla 1289/2023.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 1290/2023.
 • L Kevasta on muutettu L:lla 1291/2023.
 • L evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta on muutettu L:lla 1292/2023.
 • Sijoitusrahastolaki on muutettu L:lla 1293/2023.
 • VNA työttömyysturvalain täytäntöönpanosta on muutettu VNA:lla 1294/2023.
 • VNA työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta on muutettu VNA:lla 1295/2023.
 • Uusi L eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 1296/2023.
 • L eläkkeensaajan asumistuesta on muutettu L:lla 1297/2023.
 • L eläkkeensaajan asumistuesta on muutettu L:lla 1298/2023.
 • Lapsilisälaki on muutettu L:lla 1299/2023.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 1300/2023.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 1301/2023.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 1303/2023.
 • Työttömyyskassalaki on muutettu L:lla 1305/2023.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 1306/2023.
 • L työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on muutettu L:lla 1307/2023.
 • Uusi L suurten konsernien vähimmäisverosta 1308/2023.
 • Veronkantolaki on muutettu L:lla 1309/2023.
 • L ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta on muutettu L:lla 1310/2023.
 • Alusliikennepalvelulaki on muutettu L:lla 1311/2023.
 • L alusturvallisuuden valvonnasta on muutettu L:lla 1312/2023.
 • SosTMA työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2023 myönnettävästä avustuksesta on korvattu SosTMA:lla 1313/2023.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää