Töiden järjestelyt ir­ti­sa­no­mis­ti­lan­tees­sa

20.01.2023 12:49

Viime aikoina uutiset työvoiman vähentämistä koskevista muutosneuvotteluista ovat lisääntyneet. Tässä tarkastellaan korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2023:1. Siinä oli kysymys irtisanomisperusteen laillisuudesta, kun toiselle työntekijälle siirtyi joitakin irtisanotun työntekijän tehtäviä.

Taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen perusteet

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen. Lain mukaan perustetta irtisanomiseen ei kuitenkaan ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet, tai kun töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Tapahtumien kulusta ratkaisussa KKO 2023:1

Edellä mainituilla perusteilla suoritetut irtisanomiset olivat kohdistuneet kaikkiaan lähes 400 yliopiston työntekijään. Yliopiston rahoituksen supistumisesta johtunut tarve vähentää kustannuksia oli riidaton seikka. Riitaa oli siitä, onko työ vähentynyt lain edellyttämällä tavalla, kun professori irtisanottiin ja lehtorina aiemmin työskennellyt työntekijä kutsuttiin apulaisprofessoriksi.

Ratkaisusta ja sen perusteluista

Ratkaisussa katsottiin, että irtisanominen oli mahdollista, eikä toisen työntekijän kutsumista apulaisprofessorin tehtävään pidetty uuden työntekijän palkkaamisena samankaltaisiin tehtäviin. Ratkaisuun päädyttiin, kun apulaisprofessori jatkoi aiempien tehtäviensä suorittamista ja hänelle siirtyi lisäksi joitakin professorin tehtäviä. Osa professorin tehtävistä lakkasi kokonaan ja osa siirrettiin muille työntekijöille. Järjestelystä kertyi kustannussäästöä. Kokonaisuutena katsottiin, että kyseessä ei ollut keinotekoinen, laissa kielletty järjestely.

Aikaisempi, erilainen lopputulos (KKO 2000:64)

Ratkaisussa katsottiin ensin, että paperitehtaalla oli taloudellisista syistä johtuva peruste vähentää työvoimaa. Irtisanomista ei kuitenkaan saanut kohdistaa vuoromestarina toimineeseen toimihenkilöön, kun hänen muuttumattomina säilyneisiin tehtäviinsä oli koulutettu työntekijätehtävissä toiminut työntekijä, jonka työsuhteen ehdot muuttuivat siirron seurauksena olennaisesti. Vapautuneeseen työntekijätehtävään oli otettu pitkää lomautettuna ollut työntekijä. Tästä ketjusta kokonaisuutena ei syntynyt merkittävää palkkakustannusten säästöä.

Lopuksi

Edellä olevien ratkaisujen tosiseikastoissa on tiettyjä eroja. Ensimmäisessä ratkaisussa irtisanotun tehtävä sellaisenaan lakkasi kokonaan ja toisessa se säilyi muuttumattomana. Tämä ja muut erot on katsottu sen verran merkittäviksi, että ensimmäisessä ratkaisussa ei ollut kyse uuden työntekijän palkkaamisesta samankaltaisiin tehtäviin ja toisessa ratkaisussa oli.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää