Kuva: Jeshoots.com, Unsplash

Työnantajan työ­tur­val­li­suus­vel­voit­tei­ta täsmennetään 1.6.2023

26.05.2023 12:01

Kesäkuun alusta lukien tulevat voimaan työturvallisuuslain muutokset, jotka koskevat työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä ja työntekijälle annettavaa ohjausta ja opetusta. Muutoksen sisältöä käsitellään tässä lyhyesti.

Työnantajan yleinen huo­leh­ti­mis­vel­voi­te

Voimassa olevan lain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä on huomioitava myös työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Lakimuutoksella viimeksi mainittua täsmennetään niin, että työntekijöiden erilaiset henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää myös yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi työskentelytiloihin, työaikajärjestelyihin tai työtehtävien tai työmäärän mukauttamiseen.

Jatkuvasti tarkkailtavia asioita täsmennetään lisäämällä niihin ”työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä”.

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa ja on voimassa olevan lain mukaan huomioitava muun ohella työntekijän ikä ja työn kuormitustekijät. Ensiksi mainittua täsmennetään lisäämällä luetteloon myös ”ikääntyminen” ja jälkimmäistä täsmennetään muuttamalla se muotoon ”työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät”.

Ikääntyminen voi vaikuttaa esimerkiksi työntekijän fyysisiin ominaisuuksiin. Psykososiaalisia kuormitustekijäitä voidaan selvittää monin tavoin, esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyillä.

Erityistä vaaraa aiheuttava työ

Voimassa oleva säännös koskee muun muassa raskaana olevaa työntekijää ja sikiötä. Ellei heitä mahdollisesti koskevaa erityistä vaaratekijää voida poistaa, on työntekijä pyrittävä siirtämään raskauden ajaksi hänelle sopiviin työtehtäviin. Tämä säännös ulotetaan koskemaan äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä työntekijöitä.

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Opetusta ja ohjausta koskeva säännös velvoittaa ottamaan huomioon työntekijän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen. Nyt tähän luetteloon lisätään ”muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä”.

Kirjaaminen

Työpaikan yleiseen, kirjattuun riskien arviointiin, ei saa merkitä yksittäisen työntekijän terveystietoja eikä tietoja työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää