Lakitieto

Työsopimuslain soveltamisalaa koskevan säännöksen täydennys 1.7.2023

09.06.2023 12:28

Työsopimuslain soveltamisalaa koskevaan säännökseen lisätään heinäkuun 2023 alusta lukien täydennys tulkinnanvaraisia tilanteita varten. Sen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa tehdään kokonaisarvio ottamalla huomioon laissa luetellut seikat.

Työsuhteen tunnusmerkit

Lakiin lisättävällä kokonaisarviointia koskevalla säännöksellä ei ole puututtu laissa oleviin työsuhteen tunnusmerkkeihin. Ne ovat edelleen sopimus työn tekemisestä, työn tekeminen henkilökohtaisesti, työn tekeminen työnantajan lukuun, työn tekeminen vastiketta vastaan ja työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen olemassaolo edellyttää näitä kaikkia.

Työsuhteen olemassaolo arvioidaan edelleen näiden tekijöiden perusteella, kuten aiemminkin, tähän arviointiin käytännössä kuuluu myös kokonaisarvio. Uutta on se, että laissa luetellaan tekijöitä, jotka arvioidaan, jos tilanne katsotaan tulkinnanvaraiseksi. Jos tilannetta ei katsota tulkinnanvaraiseksi, ei lakiin nyt lisättäviä asioita arvioida. Arviointi on siis kaksivaiheista.

Tul­kin­nan­va­rai­sis­sa tilanteissa 1.7.2023 lukien arvioitavat seikat

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa tehtävässä kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus työsuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. Lain perusteluissa todetaan, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

Edellä luetellut seikat muodostavat laajan kokonaisuuden. Siitä syystä etukäteen on vaikea arvioida, mitä seurauksia lakiin tehtävällä lisäyksellä tulee olemaan. Erityisesti luettelossa viimeksi mainittu kriteeri ”muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat” voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita.

Alustatyö

Työsopimuslakiin tuleva lisäys on yleisellä tasolla, eikä se nosta alustatyötä esille muusta työstä erottuvalla tavalla. Hallituksen esityksestä käy kuitenkin ilmi, että alustatyötä koskevat kysymykset ovat olleet merkittävässä asemassa, kun lisäsääntelyä on harkittu.

Euroopan unionin komissio on antanut 9.12.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä (COM(2021) 762 final). Tämän asian käsittely on Euroopan unionissa kesken. Nähtäväksi jää, tuleeko siitä sellainen lopputulos, joka vaikuttaa työsopimuslain soveltamisalaa koskevaan säännökseen.

Jotkut lausunnonantajat olivatkin sitä mieltä, että tämän hankkeen valmistumista olisi ollut syytä odottaa, ennen kuin työsopimuslain soveltamisalaa koskevaan säännökseen mahdollisesti tehdään muutoksia.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää