Kuva: Brooke Cagle / Unsplash

Uusi yh­teis­toi­min­ta­la­ki – mitä keskeisiä muutoksia uusi laki sisältää?

27.06.2022 11:42

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Osaa lain muuttuneista säännöksistä pitää soveltaa heti ja joidenkin osalta laissa on siirtymäsäännöksiä. Kokosimme yhteen keskeisimmät uuden lain tuomat muutokset sekä aikataulun niiden soveltamiselle.

Lakisääteiset suunnitelmat

Aiemmin voimassa olleessa laissa oli oma luku (4 luku) erilaisten yleisten suunnitelmien, periaatteiden ja tavoitteiden käsittelystä. Uudessa laissa tällaiset asiat kuuluvat osaksi jatkuvaa vuoropuhelua.

Uuden lain mukaan käsiteltävien suunnitelmien ja niitä vastaavien piiri on hieman vanhasta laista poikkeava. Voimaantulosäännöksen mukaan uuden lain voimaantulo ei laukaise velvollisuutta käsitellä kyseistä asiaa uudelleen, ellei velvollisuus uuteen käsittelyyn tule jostain muusta laista.

Jatkuva vuoropuhelu

Pääsääntö jatkuvassa vuoropuhelussa on asioiden käsittely neljä kertaa vuodessa, ellei muuta sovita. Samaa asiaa ei tarvitse käsitellä näin usein, ellei se asian luonteesta johtuen ole poikkeuksellisesti tarpeellista. Edellä mainitut suunnitelmat – kuten muutkin asiat – voivat tulla uudelleen käsiteltäviksi henkilöstön edustajan tekemän aloitteen perusteella.

Pääsäännön mukaan vuoropuhelu on järjestettävä vuosineljänneksittäin. Tällainen kokoontuminen olisi tullut siis hoitaa ensimmäisen kerran maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Jos yrityksessä on 20-29 työntekijää, on kokousten vähimmäismäärä vuodessa kaksi ja jos henkilöstöllä ei ole edustajaa, on vähimmäismäärä yksi. Kokousten järjestäminen etäyhteyksillä on mahdollista.

Säännöllisesti annettavat tiedot

Työnantajan on annettava osana vuoropuhelua tai muuten yritystä ja sen näkymiä koskevia tietoja. Osa tiedoista on annettava kahdesti vuodessa ja osa kerran vuodessa. Kerran vuodessa annettavien tietojen osalta voidaan sopia toisin. Nämä velvoitteet on täytettävä vuoden 2022 aikana.

Yrityksen muutostilanteet

Muutostilanteita koskevien säännösten yksityiskohdat ovat muuttuneet hieman. Näitä on sovellettava heti, jos neuvotteluesitys on annettu vuoden 2022 puolella. Jos se tai sitä vastaava aloite on annettu aiemmin, sovelletaan aiempaa lakia.

Työyhteisön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma

Uudessa laissa on säännökset työyhteisön kehittämissuunnitelmasta. Sillä korvataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Kehittämissuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja käytännössä osana edellä mainittua vuoropuhelua. Tämän suunnitelman tulee olla laadittuna vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Uuteen yhteistoimintalakiin on sisällytetty myös säännökset henkilöstön hallintoedustuksesta. Näiden säännösten sisältö on tiukentunut niin sanotun sopimisvaiheen osalta hieman. Järjestelmän pitää olla uuden lain mukainen 18 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen väliset sopimukset

Useimmista yhteistoimintalain säännöksestä voidaan sopia toisin valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisellä sopimuksella. Uuden lain voimaantulo ei vaikuta näihin sopimuksiin.

**********

Kirjoittajista:
Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta auttavat sinua työssäsi.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää