Voidaanko lomauttamisesta sopia?

15.09.2023 11:32

Lomauttaminen on pääsäännön mukaan työnantajan yksipuolinen päätös, jonka syynä on työn tilapäinen tai pysyvä väheneminen. Eräin edellytyksin lomauttaminen on mahdollista myös työntekijöiden kanssa sopimalla

Lomautuksen määritelmä

Työsopimuslaissa lomautuksen määritelmä on kirjoitettu niin, että sillä tarkoitetaan joko työnantajan omalla päätöksellä tai työnantajan aloitteesta sopimalla toimeenpantua työnteon keskeyttämistä. Lain mukaan sopiminen tulee kysymykseen, jos sopimiselle on työnantajan toiminnasta tai taloudellisesta tilanteesta johtuva syy.

Sopimuksen kattavuus

Sopiminen voi koskea kaikkia työntekijöitä, mukaan lukien kaikki määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat. Viimeksi mainittujen osalta laissa ja työehtosopimuksissa on rajoituksia, jos lomautus toteutetaan yksipuolisesti. Jokainen työntekijä on sopija omalta osaltaan. Edustuksellinen sopiminen on mahdollista vain nimenomaisella, tätä asiaa koskevalla valtuutuksella.

Lo­mau­tusil­moi­tusai­ka

Sopimukseen perustuvassa lomauttamisessa voidaan sopia myös siitä, mitä lomautusilmoitusaikaa noudatetaan vai noudatetaanko mitään.

Ilman laissa edellytettyä perustetta tehty sopimus

Jos sopimukseen perustuva lomauttaminen on toteutettu työnantajan tai työntekijän tarpeista ilman edellä mainittuja perusteita, on sopimus sinänsä pätevä. Ero laissa säädettyyn tilanteeseen on siinä, että tällainen lomauttaminen ei oikeuta työttömyysetuuksiin.

Yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­tä

Jos lomauttaminen toteutetaan sopimalla, ei lomauttamisesta tarvitse käydä yhteistoimintalain mukaisia muutosneuvotteluja. Työnantajan päätökseen perustuvasta lomauttamisesta on käytävä muutosneuvottelut, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Muutosneuvottelut on tällöin käytävä, vaikka lomauttaminen koskisi vain yhtä työntekijää.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää