Voidaanko ylityöt korvata sopimalla kiinteä kuukausikorvaus?

25.11.2022 11:48

Työntekijä on ehdottanut ylitöiden korvaamisesta menettelyä, jossa ne korvattaisiin kiinteän kuukausikorvauksen muodossa. Perustana olisi edellisen vuoden keskimääräinen ylityömäärä kuukausittain laskettuna. Onko tällainen sopiminen mahdollista työaikalain mukaan? Entä voiko sopiminen koskea myös lisätyön ja sunnuntaityön korvaamista?

Työaikalain säännös ylitöiden korvaamisesta

Pääsääntö on, että vuorokautisesta ylityöstä on maksettava kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka. Lisätyöstä on maksettava vähintään sovitulta työajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus.

Sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka. Jos tehty työ on samalla ylityötä, on siitä suoritettava myös edellä mainitun mukaan määräytyvä ylityökorvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta.

Poikkeus 1 pääsäännöstä – esimiesasema

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia lisä- ja ylityökorvausten sekä sunnuntaityöstä maksettavan korvauksen maksamisesta erillisenä kuukausikorvauksena, jos työntekijän pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa muiden työntekijöiden työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työsopimuksen mukaan esimiestehtäviin kuluu yli puolet työajasta. Kysymyksessä on työnantajan edustajasta, joka johtaa ja valvoo muiden työntekijöiden työtä.

Poikkeus 2 pääsäännöstä – joustotyöaika

Erillisen kuukausikorvauksen sopiminen on mahdollista, jos työntekijä on tehnyt työnantajan kanssa joustotyöaikaa koskevan sopimuksen. Tällaisen sopimuksen mukaan vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana.

Joustotyöaikaa koskevassa sopimuksessa on sovittava, minä päivinä työntekijä saa päättää työajan sijoittelusta kuten esimerkiksi etätyöstä, viikkolevon sijoittamisesta, mahdollisesta kiinteästä työajasta työpaikalla klo 6–23 välillä, sovellettavasta työajasta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Joustotyöaikaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se voidaan irtisanoa päättymään kuluvaa tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa.

Kirjallinen sopimus

Kuukausikorvausta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, ellei toisin ole sovittu. Joustotyöaikaa sovellettaessa erillistä kuukausikorvausta koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättyessä.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää