Tunnuslukuopas

Jalostusarvo ja jalostusarvo-%

Mitä jalostusarvo ja jalostusarvoprosentti tarkoittavat

Jalostusarvo kuvaa yrityksen hankkimilleen tavaroille ja palveluille tuottamaa lisäarvoa. Luku kertoo, kuinka paljon yrityksen henkilökunnan osaamisen ja yritykseen sijoitetun pääoman avulla on aikaansaatu lisäarvoa.

Laskusääntö

Jalostusarvo = liiketulos - käyttöomaisuuden myyntivoitot + poistot + henkilöstökulut.

Jalostusarvo-% = 100 * jalostusarvo / liikevaihto.

Vuokrakuluja ei nykyisin ole saatavissa suoraan yritysten tuloslaskelmista. Jos vuokrakuluja ei ole saatu tilinpäätöksen liitetiedoista, tunnusluku lasketaan yleensä ilman vuokrakulujen lisäystä.

Tulkinta

alostusarvo osoittaa, minkä verran yritys on omalla toiminnallaan, työntekijöittensä työllä ja käytettävissä olevalla laitteistolla lisännyt ostettujen aineiden ja ulkopuolisten palveluiden arvoa. Jalostusarvon nostaminen merkitsee yleensä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yleissääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän tuotteeseen liittyy palvelua, sitä suurempi on jalostusarvo.

Jalostusarvon suuruutta voidaan mitata kahta tietä - yrityksen velvoitteiden tai tavoitteiden kautta. Jalostusarvolla maksetaan yrityksen palveluksessa olevien ihmisten työpanos, vuokrat, korvaus vieraan ja oman pääoman käytöstä, lainojen lyhennykset ja uudistaminen. Laskemalla yhteen näiden rahamäärät saadaan velvoitetaso. Tavoitetaso saadaan liiketoimintaan sidotun pääoman ja yrityksen uudistamistarpeiden avulla

Jalostusarvon suhteellinen osuus liikevaihdosta vaihtelee eri toimialoilla. Lukua tarkasteltaessa on hyvä muistaa se, että vaikka tavoitteena on jalostusarvon lisääminen, voi pienelläkin jalostusarvolla menestyä loistavasti.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio