1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Investoinneilla tarkoitetaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankintoja. Investointeihin kuuluvat esimerkiksi maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston sekä tytäryhtiöosakkeiden hankinnat. Investointilukuna pyritään yleensä käyttämään bruttolukua, tällöin investoinneista ei vähennetä disinvestointeja eli käyttöomaisuuden myyntejä tai liiketoiminnoista luopumisia.

Nettomääräisiä investointeja voidaan laskea/arvioida tilinpäätöksestä tasearvojen muutosten ja tehtyjen poistojen avulla.

Käyttöomaisuus käsittää pääsääntöisesti aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset.

Huomioitavaa

Yritysten itse ilmoittavat bruttoinvestoinnit eivät välttämättä ole yhtenäisiä, koska kaikki yritykset eivät sisällytä yritysostoja bruttoinvestointeihin. Investoinnit on ilmoitettu myös rahoituslaskelmassa (kassavirtaperusteisesti).